Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Här är länkar till div. myndigheter

AMS

Sveriges mest välbesökta webb- plats för jobb, rekrytering och information om arbetsmarknaden i Sverige och utomlands.
www.ams.se

Handisam

har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik.
Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga
www.handisam.se

EU-Kommissionen

Kommissionen är den institution som driver EU-arbetet framåt genom att ta initiativ till ny lagstiftning. Den förvaltar även budgeten och vakar över att medlemsländerna följer EU:s fördrag och andra gemensamma regler.
www.eukomm.se

Europaparlamentet

Europaparlamentet stiftar EU-lagar, godkänner EU:s budget och kontrollerar EU-kommissionen
www.europarl.se

Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut har tre huvuduppgifter: Fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa. Följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. Bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena
www.fhi.se

Sveriges försäkringskassor

www.fk.se

Handikappombudsmannen

Myndigheten som bevakar rättigheter och intressen för personer med funktionshinder.
www.handikappombudsmannen.se

hi.se

Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning
www.hi.se

Handikappupplysningen

Handikappupplysningen är en informationstjänst kring handikapp- frågor i Stockholms län. Handikappupplysningen drivs av Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting med ambitionen att vara en samlingsplats för information, tips och goda erfarenheter som rör handikappfrågor.
www.hu.sll.se

Landstingsförbundet

Landstingsförbundet är landstingens och regionernas intresseorganisation
www.lf.se

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksdagens beslut får önskade effekter
www.lst.se

Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets uppgift är att tillgodose att den enskilde och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
www.mpa.se

Notisum

Rättsnätet presenterar Svensk Lagsamling. Alla gällande lagar, som publicerats i Svensk Författningssamling (SFS) och med förändringarna inarbetade. Med abonnemang tillkommer Europalänkar och referensdokument
www.notisum.se

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd kommunikation inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa sätt
www.pts.se

Regeringen

www.regeringen.se

Sveriges Riksdag

Med riksdagens webbplats öppnas en ny kanal för att finna korrekt och partipolitiskt neutral information om riksdagen, dess arbete och beslut..
www.riksdagen.se

SIDA

Det finns ett liv efter detta. Närmare bestämt 381.827 nya liv per dag. Vad vill du lämna efter till dem? Fred och rättvisa? Demokrati och mänskliga rättigheter? Möjligheter att försörja sig? En ren miljö? Jämlikhet mellan man och kvinna? Du har just läst målen för svenskt utvecklingssamarbete.
www.sida.se

Sisus

Sisus främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. Sisus verkar för förbättrat bemötande av personer med funktionshinder
www.sisus.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens huvuduppgifter ingår bl a primär medicinsk tillsyn av verksamhet och hälso- och sjukvårdspersonal social tillsyn tillsyn inom hälsoskydd, smittskydd och medicinteknik uppföljning och utvärdering kunskapsförmedling utveckling och utbildning statistiksamordning inom den sociala sektorn epidemiologisk övervakning av hälsa och välfärd med hjälp av bl a hälsodataregister
www.sos.se